Všeobecné obchodné podmienky

1) Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INSPIRE media s.r.o., so sídlom Pod hájom 1087/50
018 41 Dubnica nad Váhom, identifikačne číslo 50500040, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, vo vložke číslo 33678/R, oddiel Sro, (ďalej len „Predávajúci“), ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.makuka.sk

Kontakty: – kalafut@inspiremedia.sk – zákaznícka linka: 0904 339 573. Obsah internetovej stránky je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva Predávajúci.

 

2) Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje – uvedené v objednávkovom formulári podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov – bude Predávajúci spracúvať na účely nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky internetovej stránky a dodania Tovaru. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V prípade, že Tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo poskytnúť prepravcovi potrebný rozsah osobných údajov pre bez problémové doručenie Tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).

 

3) Tovar je možné objednávať z ponuky na našej internetovej stránke www.makuka.sk, vyplnením objednávkového formulára k objednávanému tovaru (ďalej len „Tovar).

Predajné ceny Tovaru sú uvedené pri jednotlivých druhoch Tovaru, pričom do ceny Tovaru budú zarátané aj nevyhnutné náklady na dodanie tovaru (napr. poštovné, dopravné poplatky).

Cena: K cene obejednaného tovaru je pripočítaná cena poštovného podľa taríf pošty.
Na poštu:
– Pri platbe vopred na účet je cena poštovného 4,70 € (číslo účtu: SK12 0200 0000 0031 0670 2151, BIC/SWIFT: SUBASKBX, ako variabilný symbol použite číslo objednávky )
– Pri platbe na dobierku je cena poštovného 5,90 €

Na adresu:
– Pri platbe vopred na účet je cena poštovného 5,90
– Pri platbe na dobierku je cena poštovného 7,10

Predávajúci nie je platcom zákonnom stanovenej dane z pridanej hodnoty a uvedené ceny Tovaru sú uvedené vrátane zákonom stanovenej dane z pridanej hodnoty.

Predávajúci oboznamuje Kupujúceho s tým, že súčasťou objednávky Tovaru je povinnosť Kupujúceho zaplatiť jeho cenu.

Opis jednotlivého tovaru s cenami, opis materiálov z ktorých sú vyrobené, dostupnosťou, atď. sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch.

Dekoračné predmety z textilu a iných látok – odporúčam čistenie vlhkou handričkou, bez čistiacich a chemických prostriedkov.

Pri výrobe používam prevažne bavlnené látky, ktoré sú predpraté, aby sa ďalej nezrážali. Pokiaľ sa jedná o úžitkový textil – odporúčam jemné pranie na 30 °C, žehlenie na bavlne.

Ako výplň pri  používame duté vlákno. Tu odporúčam jemné pranie pri 30 °C, bez žehlenia.

Vecičky určené pre deti môžu obsahovať drobné časti, tak ich neodporúčam deťom od 0 do 3 rokov. Hračky sa môžu preprať v rukách na nízkej teplote, treba ich nechať voľne vysušiť /nie na priamom slnku/.

Niektoré hračky sú vyhotovené podla návodu od Dione design, Rozarrka, Stipenhaak, Halline.

 

4) Pri objednávaní Tovaru prostredníctvom našej internetovej stránky uveďte, prosím, nižšie uvedené údaje:

  • ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail,
  • ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a označenie nie spotrebiteľ,

(ďalej spolu len „Kupujúci“).

 

5) Po odoslaní objednávky bude objednávka Kupujúceho spracovaná a na e-mail Kupujúceho doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky tovaru Kupujúceho budú dohodnuté e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v lehote najneskôr do 30dní. Tovar však Predávajúci zvykne expedovať v lehote 5 pracovných dní (ak je tovar skladom), pričom dodanie tovaru uskutočňuje počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície bude Kupujúci informovaný.

Pri preberaní tovaru bude Kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení Tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad bude zaslaný Kupujúcemu e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia Tovaru.

 

6) Kupujúci môže zrušiť objednávku Tovaru bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou Tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky po expedícii Tovaru Kupujúcemu sa zaväzuje Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nevyhnutné náklady s tým súvisiace.

Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci sa zaväzuje vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný Tovar za bezchybný, ak mu to  nespôsobí závažné ťažkosti.

Záruka za vady, ktoré sa vyskytnú na Tovare v záručnej dobe je daná zákonom, ktorým je občiansky zákonník, pričom záručná doba je 24 mesiacov, s prihliadnutím na druh a účel využitia Tovaru.

Reklamáciu (uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru) sa Kupujúci zaväzuje bezodkladne uplatniť u Predávajúceho na adrese jeho sídla, výsledkom čoho môže byť vybavenie reklamácie ukončením reklamačného konania a to odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu jedným z hore uvedených spôsobov v lehote 30 dní od jej uplatnenia Kupujúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou Poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Upozornenie!
Predávajúci na vlastné náklady poisťuje tovar, ktorý je z krehkého materiálu alebo len jeho niektoré časti. Napriek tomu sa žiaľ stáva, že tovar sa poškodí. Po prevzatí zásielky hneď skontrolujte tovar a pokiaľ je poškodený, obratom nás prosím informujte a reklamáciu vybavíme.

 

7) Kupujúci môže aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe, alebo emailom na adrese info@makuka.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť formulár (ktorého vzor je na konci týchto všeobecných obchodných podmienok) na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, súčasne s odstúpením od zmluvy, zaslať aj číslo účtu, na ktorý žiada zaslať finančné vysporiadanie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru, alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať Kupujúcemu Tovar v prípade vypredania zásob Tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.makuka.sk.

 

8)  Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

9) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, pričom písomné oznámenie ich zmeny je splnené umiestnením na internetovej stránke www.makuka.sk.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ (kupujúci). Cena tovaru, vrátane poštovného, Vám potom bude zaslaná na účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. V prípade odstúpenia od zmluvy je nutné vyplniť formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom. Tovar odoslaný na dobierku NEPREBERÁME!

Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

–Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

–Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

–Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

–Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

–Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

–Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum…………..

Zákon č. 102/2014 §3

Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

(1) Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku 2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,18)

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,

 

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná,

 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,

 

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),

 

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,

 

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,

 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,

 

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

 

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,

 

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

 

l) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,19)

 

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,

 

n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, 21) ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,

 

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

 

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,

 

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,

 

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,

 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

(2) Informácie podľa odseku 1 sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade

a) zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie; ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

 

b) zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 

(3) Povinnosť poskytnúť informácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na predávajúceho pred uzavretím zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

(4) Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. h) až j) sa považuje za splnenú aj vtedy, ak predávajúci poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uvedené v prílohe č. 2.

 

(5) Informácie uvedené v odseku 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

 

(6) Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa odseku 1 písm. e) alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. i), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť.

 

(7) Splnením informačnej povinnosti predávajúceho podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá jeho povinnosť podľa § 4 ods. 1.

 

Sledujte nás aj na: